Arborystyka

Realizujemy kompleksowo prace polegające na sprawowaniu opieki na drzewami od posadzenia aż do kresu ich życia. Pracujemy w koronach drzew wykorzystując arborystyczne techniki linowe.

Najczęstszym zabiegiem wykonywanym przez nas są cięcia sanitarne polegające na usuwaniu głównie suchych i niebezpiecznych gałęzi lub konarów.

Dzięki przeprowadzonej diagnostyce oraz ocenie stanu zdrowotnego i statyki drzew często unikamy nadmiernych cięć (amputacji) konarów lub całkowitej wycinki. Posiadamy duże kilkunastoletnie doświadczenie w pracach na wysokości co gwarantuje wykonanie usługi na najwyższym poziomie oraz zachowanie wymogów bezpieczeństwa pracy.

„Arborystyka (z łac. arbor – drzewo) – dyscyplina praktyczna o podstawach naukowych rozwijająca się dynamicznie w Stanach Zjednoczonych oraz Europie Zachodniej i Środkowej, zajmująca się uprawą, pielęgnacją, a także badaniami drzew, krzewów, pnączy i innych wieloletnich roślin drzewiastych. Za ojca współczesnej arborystki uważany jest amerykański biolog i fitopatolog Alex Shigo.
Arborystyka koncentruje się przede wszystkim na utrzymaniu drzew i krzewów w krajobrazie kulturowym, zazwyczaj w ogrodach, parkach i innych terenach zieleni. W związku z tym została wyodrębniona jako osobna dyscyplina, będąc dość ściśle powiązaną z architekturą krajobrazu, dendrologią, ogrodnictwem, leśnictwem, szkółkarstwem oraz sadownictwem.

Osoby działające praktycznie lub naukowo w arborystyce nazywane są arborystami lub „chirurgami drzew”. Ten ostatni termin jest jednak powoli wypierany w związku z jego kontekstem, ograniczonym przede wszystkim do działań i zabiegów inwazyjnych, polegających głównie na wycince bądź redukcji koron drzew.

Zarządzanie ryzykiem, kwestie prawne, względy estetyczne oraz aspekty ekologiczne odgrywają współcześnie coraz większą rolę w praktyce arborystyki…”

Pielęgnacja drzew.

Do podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych drzew zaliczamy cięcia w koronie, które wykonujemy umożliwiając prawidłowy rozwój drzewa mając na celu uzyskanie najlepszego stanu zdrowotnego i konstrukcji korony, zgodnie z tajnikami sztuki arborystycznej.

Wykonujemy następujące rodzaje cięć:

  • cięcia formujące – polegające na podkrzesaniu i zredukowaniu korony w celu utrzymania naturalnego lub formowanego pokroju korony drzew
  • cięcia sanitarne – wykonuje się w celu usunięcia z korony drzew pędów, gałęzi martwych, chorych i nadłamanych.
  • cięcia korygujące – wykonuje się w celu usunięcia konkurencyjnych pędów oraz w celu zapobiegnięcia niepożądanym kierunkom rozwoju korony, również ograniczamy wielkość koron, poprawiając statykę, niwelując kolizję i zagrożenie bezpieczeństwa, pozwalając jednocześnie zachować naturalny pokrój drzewa
  • cięcia prześwietlające – wykonuje się w celu zmniejszenia naporu wiatru oraz doświetlenia korony
  • cięcia techniczne drzew wykonujemy w celu wyeliminowania zagrożeń bądź złagodzenia kolizji drzew z infrastrukturą wytworzoną przez człowieka.

Ograniczamy wielkość koron niwelując kolizję między innymi z:
napowietrznymi sieciami energetycznymi, liniami telekomunikacyjnymi, elewacjami budynków i ciągami komunikacyjnymi.

Opieka nad pomnikami przyrody.

Do pielęgnacji pomników przyrody i drzew sędziwych stosującym wytyczne propagowane przez Europejską komisję ds. Drzew (European Arboricultural Council-EAC), Międzynarodowe Towarzystwo Uprawy i Ochrony Drzew oraz International Society of Arboricuture – ISA .

Najnowocześniejsze metody pielęgnacji starych, okazałych drzew zakładają, że cięcia sanitarne powinny być wykonywane w minimalnym zakresie – wyłącznie dla zapewnienia bezpieczeństwa w otoczeniu drzewa, dlatego usuwamy tylko te konary i gałęzie, które stwarzają realne zagrożenie.

Ograniczenie ilości cięć w koronach jest zasadne, z punktu widzenia stanu zdrowotnego drzewa, gdyż drzewa stare takie jak pomniki przyrody, źle znoszą cięcia i nawet niewielkie uszkodzenia mechaniczne mogą stać się „wrotami” do wnikania patogenów.

Wycinka drzew.

Wycinka drzew – obok pielęgnacji – to nasza specjalizacja gdzie najczęściej stosujemy techniki z wykorzystaniem systemów linowych tzw. wycinka alpinistyczna.

Wycinamy drzewa w lasach, ogrodach, przy drogach publicznych w terenie zurbanizowanym oraz w miejscach trudno dostępnych takich jak cmentarze i wszędzie tam gdzie nie ma możliwości dostępu dla podnośnika koszowego lub innego ciężkiego sprzętu.

Dzięki zastosowaniu technik linowych nie ogranicza nas wysokość drzewa, ani brak możliwości dojazdu. Zwiększa się natomiast bezpieczeństwo mienia i ludzi podczas ich wycinania. Technika ta jest jednocześnie tańsza od technik wykorzystujących dźwigi i podnośniki montażowe.

Sadzenie i przesadzanie drzew.

Wykonujemy sadzenie drzew alejowych, zgodnie z projektem oraz nasadzenia zastępcze i rekompensujące. Wieloletnia współpraca z najlepszymi gospodarstwami szkółkarskimi gwarantuje najwyższą, jakość stosowanego przez nas materiału roślinnego .

Przesadzamy młode i starsze drzewa przy użyciu specjalistycznych przesadzarek. Sprzęt, którym dysponujemy, pozwala na przesadzenie drzewa o obwodzie pnia nawet do 100 cm (bryła korzeniowa o średnicy 3 m).

Przesadzanie drzew na terenach inwestycyjnych pozwala na zachowanie okazałej zieleni oraz znaczne obniżenie kosztów inwestycji w związku z brakiem konieczności uiszczenia ustawowych opłat odszkodowawczych za wycięcie drzew kolidujących z budową.

Frezowanie i karczowanie pniaków.

Frezowanie polega na zniwelowaniu pozostałości po wyciętym drzewie tzw. pniaka, karpy poniżej poziomu gruntu. Po takim zabiegu miejsce w którym rosło drzewo można dowolnie zagospodarować. Frezujemy pnie i karpiny do 40 cm poniżej poziomu gruntu.

Natomiast usługę karczowania wykonujemy ręcznie bądź przy użyciu sprzętu mechanicznego. Ręczne karczowanie realizujemy szczególnie w miejscach kolizji karp z uzbrojeniem podziemnym oraz tam gdzie nie ma możliwości dojazdu i użycia sprzętu mechanicznego.

Rozdrabnianie gałęzi.

Po zrealizowanej pielęgnacji lub wycince drzew oferujemy rozdrobnienie i utylizację pozostałych gałęzi . Prace realizujemy z wykorzystaniem rębaka, posiadamy własny załadunek i transport.

Mulczowanie, iniekcje hydrożelowe i mikoryzowe.

Po odpowiedniej diagnostyce zabiegi te stosujemy w obrębie systemu korzeniowego drzew celem poprawy warunków siedliskowych. Ochrona gleby poprzez mulczowanie niesie ze sobą znaczne korzyści. Ściółka tworzy korzystny dla rozwoju roślin mikroklimat, utrzymuje ciepło i wilgoć w okresie wiosna-jesień, dostarcza próchnicy i składników mineralnych.

Formowanie, odmładzanie krzewów i żywopłotów.

Cięcie żywopłotu jest zabiegiem mającym znaczny wpływ na jego uformowanie i dalszy rozwój. Żywopłoty i krzewy przycinamy w dwóch celach systematycznej pielęgnacji poprzez odmładzanie oraz nadawania im pożądanego kształtu.

Inwentaryzacje zieleni.

Inwentaryzację zieleni wykonujemy w celu określenia ilości, rodzaju drzew i krzewów, które kolidują z planowaną inwestycją.

Inwentaryzacja zieleni jest integralną częścią wniosku o wydanie pozwolenia na usunięcie drzew i krzewów jest również materiałem wyjściowym do:

projektu zagospodarowania terenu
planowania przestrzennego i projektów rewitalizacji
analiz opłacalności projektu inwestycyjnego
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
kosztorysowania robót budowlanych
operatu szacunkowego wartości nieruchomości
W ramach inwentaryzacji określamy gatunki drzew i krzewów dokonując ich pomiarów (obwód pnia, wysokość, zasięg korony) następnie wyniki nanosimy na mapę do celów projektowych. W inwentaryzacji określa się zwykle również koszty, jakie poniesie inwestor w związku z planowaną wycinką drzew i krzewów.

Od stopnia poprawności i szczegółowości inwentaryzacji zieleni zależy sprawność dalszych prac związanych z zagospodarowaniem terenu. Prawidłowo wykonana inwentaryzacja zieleni może pozwolić nam zaoszczędzić pieniądze.

Ekspertyzy i opinie ornitologiczne

Współpracujemy z wykfalifikowanymi ornitologami na zlecenie zamawiającego wykonujemy ekspertyzę ornitologiczną na obecność ptaków, gniazd lęgowych oraz występowania ich siedlisk w obrębie drzew i krzewów będących przedmiotem zlecenia.

GREEN NORD Krzysztof Podmokły

agsdix-null

Anotniego Muchowskiego 7
80-122 Gdynia

agsdix-null

+48 502 207 425

agsdix-null

biuro@greennord.pl

NAPISZ DO NAS

Zgoda na przetwarzanie danych

® 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone